Oddziały Szpitalne


Izba Przyjęć

Kierownik

Dr. Adam Płóciennik

Kierownik ds. Pielęgniarek

                        Teresa Krawczyk

Kontakt
e-mail:izba.przyjec@szpital-orlowskiego.pl
Kierownik Izby Przyjęć:(22) 58-41-262
Pielęgniarka Dyżurna:(22) 58-41-224, (22) 58-41-271

Unowocześniona i wyposażona w najnowszą aparaturę medyczną Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu pacjentów ze szpitalem. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc zgodnie z obowiązującymi standardami, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Dyżur w Izbie Przyjęć pełnią doświadczeni lekarze o wysokich kwalifikacjach. Są to: chirurg, internista, anestezjolog oraz lekarz medycyny rodzinnej. Zatrudnione u nas pielęgniarki prezentują wysoki poziom umiejętności fachowych oraz ciepły i pełen współczucia stosunek do chorych.

W Izbie Przyjęć znajdują się:
 • recepcja
 • poczekalnia
 • 3 pokoje lekarskie
 • pokój zabiegowy
 • sala reanimacyjna

Personel Izby Przyjęć udziela doraźnych świadczeń medycznych pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W razie wskazań do hospitalizacji pacjenci przyjmowani są do klinik naszego szpitala. W razie braku miejsc pacjenci przewożeni są do innych placówek ochrony zdrowia. Pozostali pacjenci po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania. Pozostali po wykonaniu badań diagnostycznych i udzieleniu porad, zostają skierowani do dalszego leczenia ambulatoryjnego.


Centralny Blok Operacyjny

Kierownik
Dr n. med. Artur Binda

p.o. Pielęgniarki Koordynującej
mgr Elżbieta Kowalczyk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Kierownik ds. Pielęgniarek
Elżbieta Jaroszek

Kontakt
e-mail:cbo@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-145

Zakres działalności:

Wyposażenie sal operacyjnych zależne jest od ich przeznaczenia:
 • dwie sale endourologiczne
 • dwie sale przeznaczone do chirurgii laparoskopowej
 • sala z ramieniem RTG
 • dysponujemy nożem harmonicznym i systemem do zamykania naczyń liga-sure
Zakres wykonywanych operacji:
 • operacje "otwarte" z zakresu chirurgii, urologii i ginekologii w tym zabiegi onkologiczne;
 • operacje laparoskopowe chirurgiczne: przepukliny pachwinowe, przepukliny rozworu przełykowego, achalazja, choroba refluksowa przełyku, torakoskopowa splanchnicektomia, cholecystektomia, resekcja jelita grubego i odbytnicy, appendektomia;
 • operacje endourologiczne z zakresu urologii w tym PCNL, URS, TURP, TURT i inne;
 • wszczepianie cewników do żywienia pozajelitowego;
 • zabiegi w zakresie leczenia bólu.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

p.o. Kierownika Oddziału
Prof. CMKP dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska
Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii
dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska
Zastępca Kierownika
lek. med. Dariusz Fedyniak
 
Kierownik ds. Pielęgniarek OIT
mgr Anna Zdun, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 
Pielęgniarka Koordynująca Kliniki Anestezjologii
mgr. Marzena Ulrych

Kontakt
e-mail:kl.anestezjologii@szpital-orlowskiego.pl
Sekretariat Kliniki telefon:(22) 58-41-220
Ordynator: (22) 58-41-331
p.lekarski: (22) 58-41-122
kierownik ds pielęgniarek OIT (22) 58-41-388

Kontakt
e-mail:oit@szpital-orlowskiego.pl
OIT telefon:(22) 58-41-157

Godziny odwiedzin pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii: codziennie 16.00-17.30
Informacji o stanie zdrowia chorych udziela Ordynator Oddziału w dni robocze w godzinach 13.00-14.00
Nie udzielamy informacji telefonicznej o stanie zdrowia pacjenta.


W skład Kliniki wchodzą trzy jednostki:
 • Anestezjologia,
 • Intensywna Terapia II stopnia referencyjności,
 • Poradnia Leczenia Bólu.
Do głównych zadań Kliniki należy:
 • W zakresie Anestezjologii:
  • znieczulenia ogólne dotchawicze, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokady nerwów obwodowych, zwojów i splotów nerwowych, stawów krzyżowo-biodrowych, neurolizy, termolezje;
  • znieczulenia do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej (w tym zabiegów bariatrycznych, zabiegów torakoskopowej splanchnicektomii), urologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa, chirurgii plastycznej;
  • znieczulenia porodów;
  • znieczulenia do zabiegów rekonstrukcyjnych chirurgii plastycznej;
  • koordynacja leczenia bólu ostrego pooperacyjnego.
 •    
 • W zakresie Intensywnej Terapii leczenie:   
  • pacjentów w sepsie i wstrząsie septycznym (zintegrowane metody leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego);
  • pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki, zapaleniem otrzewnej, z ostrą niewydolnością nerek (złożone techniki leczenia nerkozastępczego);
  • pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową, niewydolnością oddechową w przebiegu POCHP;
  • pacjentów z zaawansowaną niewydolnością krążenia;
  • krwotoków położniczych;
  • współpraca z ośrodkami wentylacji domowej dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.
 • W Poradni Leczenia Bólu leczenie:
  • bólu przewlekłego nowotworowego, neuropatycznego, pourazowego, związanego z chorobami narządu ruchu, bólu funkcjonalnego;
  • farmakoterapia i blokady nerwów obwodowych, układu współczulnego i blokady dostawowe;
  • blokady neurolityczne w tym blokady splotu trzewnego u pacjentów z nowotworem trzustki;
  • neurolizy odcinka lędźwiowego pnia współczulnego oraz zwojów i splotów nerwowych nerwów obwodowych;
  • termolezje stawów krzyżowo-lędźwiowych.

  W Klinice pracuje 17 lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii oraz 20 rezydentów. Klinika posiada akredytację z anestezjologii i intensywnej terapii.

  W Klinice Anestezjologii zatrudnionych jest 24 pielęgniarek sprawujących opiekę nad chorymi podczas znieczulenia.

  Oddział Intensywnej Terapii liczy 6 stanowisk. Opiekę pielęgniarską zapewnia zespół liczący 26 pielęgniarek posiadających kwalifikacje niezbędne do opieki nad krytycznie chorymi.


  Klinika prowadzi kursy specjalizacyjne, doskonalące, staże specjalizacyjne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalizacji w których staż z intensywnej terapii jest wymagany. Klinika prowadzi także staże zakresie leczenia bólu przewlekłego dla lekarzy kształcących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i innych specjalności. Klinika bierze udział w programach badawczych i naukowych w ramach zadań statutowych CMKP z grantów KBN.


Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego

Kierownik
 Prof. dr hab. n.med. Wiesław Tarnowski
Zastępca Kierownika
lek. med. Adam Ciesielski
Kierownik ds. Pielęgniarek
Zofia Osińska

Kontakt
e-mail:kl.chirurgii.ogolnej@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-17-173, (22) 58-41-130
faks:(22) 58-41-349
pokój lekarski:(22) 58-41-344

W Oddziale prowadzone jest leczenie wszystkich podstawowych chorób z zakresu chirurgii tzw. miękkiej.

KLINIKA SPECJALIZUJE SIĘ W CHIRURGII MINIMALNIE INWAZYJNEJ

Wykonujemy operacje laparoskopowe w leczeniu następujących chorób:
 • chirurgiczne leczenie otyłości i zespołu metabolicznego;
 • choroba refluksowa przełyku;
 • nieswoiste choroby zapalne jelit - choroba Leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
 • operacje przepukliny rozworu przełykowego przepony - laparoskopowa fundoplikacja;
 • achalazja wpustu- laparoskopowa operacja metodą Hellera;
 • operacje przepukliny pachwinowej - metodą przed otrzewnową;
 • operacje jelita grubego w chorobach łagodnych i nowotworowych- laparoskopowa resekcja jelita grubego, laparoskopowa resekcja odbytnicy;
 • przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki- obustronna torakoskopowa splanchnicektomia.
 • nowotwory żołądka – GIST
 • Inne choroby leczone chirurgicznie:
  • choroby proktologiczne – hemoroidy, przetoki
  • choroby tarczycy
  • choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
  • nowotwory żołądka
Inne formy działalności:
 • W Oddziale realizowane są liczne prace badawcze w ramach programów badawczych CMKP, a także próby kliniczne nowych leków i procedur.
 • Organizowane są szkolenia dla lekarzy specjalizujących się z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i chorób tarczycy.
 • Prowadzone są szkolenia z podstaw chirurgii dla lekarzy zdobywających specjalizację z medycyny rodzinnej, urologii, ginekologii, geriatrii.
Indywidualny kurs chirurgii laparoskopowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w indywidualnym 5-dniowym kursie chirurgii laparoskopowej. Kurs ten został uznany przez Konsultanta Krajowego ds. chirurgii ogólnej jako ponadobowiązkowy doskonalący. Kurs adresowany jest zarówno do osób w trakcie specjalizacji jak i chirurgów pragnących doskonalić i poszerzać swoją technikę laparoskopową. W trakcie kursu zostaną przekazane Państwu praktyczne uwagi dotyczące laparoskopii oraz niezbędna wiedza teoretyczna dotycząca zabiegów wykonywanych w naszej Klinice. W trakcie kursu zapewniamy dostęp do trenażerów oraz możliwość asystowania do zabiegów laparoskopowych m.in. przepuklin rozworu przełykowego przepony, achalazji, kurczu wpustu, przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych, zmian patologicznych jelita grubego, w stanach ostrego brzucha oraz diagnostycznych.

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny z dr n.med. Aleksandrem Grous.
telefon: (22) 58-41-136
e-mail:agrous@poczta.wp.pl

Ramowy program części praktycznej dostępny jest na stronie www.wideochirurgia.pl
Kurs jest bezpłatny.


Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej

Kierownik
Prof. CMKP dr hab. n.med. Bartłomiej Noszczyk
Kierownik ds. Pielęgniarek
Beata Michalska
Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego
Krystyna Lach

Kontakt
e-mail:kl.chir.plastycznej@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-191
faks:(22) 62-96-969

Jedyny na Mazowszu unikalny oddział zajmujący się kompleksowo chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną, mikrochirurgią ręki oraz chirurgią szczękowo-twarzową.

Podstawowe kierunki działalności:
 • Chirurgiczne leczenie wad rozwojowych, (rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia, połowiczne zaniki twarzy, niedorozwój małżowin usznych, wrodzone opadanie powiek, zmiany naczyniowe, rozległe znamiona barwnikowe).
 • Leczenie oparzeń (nekretomie, auto i allotransplantacje skóry).
 • Chirurgiczne leczenie nowotworów (rekonstrukcja z zastosowaniem płatów wyspowych, skórno-mięśniowych i wolnych płatów tkankowych).
 • Chirurgiczne leczenia zniekształceń pourazowych i pochorobowych (korekcja, rekonstrukcja, leczenie odleżyn, owrzodzeń troficznych, leczenie pooparzeniowych przykurczów bliznowatych).
 • Mikrochirurgia (replantacja i rewaskularyzacja, transplantacja, przenoszenie wolnych płatów tkankowych).
 • Chirurgia ręki (urazy połączone z utratą tkanek, rekonstrukcje nerwów, ścięgien, zespoły uciskowe nerwów, operacje zastępcze ścięgien ręki i przedramienia), wady rozwojowe.
 • Chirurgia estetyczna (operacje plastyczne twarzy, piersi, brzucha i inne).

W ramach oddziału działa Poradnia Chirurgii Plastycznej, zapisy na wizytę pod numerem telefonu:
telefon:(22) 58-41-237 w godz. 9:00-13:00.

Komunikat

Wobec wielomiesięcznej kolejki pacjentów oczekujących na przyjęcie w Klinice Chirurgii Plastycznej, zdecydowano o konieczności racjonalizacji systemu przyjęć i zwiększenia wydajności realizacji świadczeń. Decyzja ma związek z niedawną zmianą na stanowisku Kierownika Kliniki.

W nowym systemie przyjęcia do kliniki odbywają się codziennie, a operacje trwają do godziny 20.00. Chorzy przygotowywani są do przyjęcia z wyprzedzeniem 3-4 tygodniowym. Pacjenci oczekujący w dotychczasowej kolejce są stopniowo zawiadamiani o możliwości przyjęcia we wcześniejszym terminie.

Wprawdzie opisana zmiana systemu przyjęć ma skrócić okres oczekiwania, przyczynia się jednak do jaskrawych różnic pomiędzy „starą” i „nową” kolejką. Przewidujemy, że w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy różnice te zostaną zlikwidowane. Za powstałe trudności serdecznie przepraszamy.

Plan pracy lekarzy w Poradni Chirurgii Plastycznej


Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa

Kierownik Oddziału
Prof. CMKP dr hab. n.med. Grzegorz  Panek
Kierownik ds. Położnych
mgr Alina Rumowska
Położna Koordynująca Bloku Porodowego
mgr Małgorzata Gadomska - specjalista położna
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
Położna Koordynująca Ginekologii
Dorota Kos - specjalista położna
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
 
Położna Koordynująca Bloku Operacyjnego
mgr Aldona Prekiel - specjalista położna
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

Kontakt
e-mail:kl.ginekologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-87-271, (22) 58-41-249

Podstawowymi kierunkami działalności Kliniki są:
 • Diagnostyka prenatalna
  • Diagnostyka USG wad rozwojowych;
  • Biopsja kosmówki, amniopunkcja, punkcja naczyń płodowych;
  • Inwazyjna diagnostyka konfliktu serologicznego.
 • Terapia prenatalna
  • Terapia wewnątrzmaciczna konfliktu serologicznego;
  • Terapia wybranych postaci wad rozwojowych płodu - wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia u płodu.
 • Zaawansowane mini inwazyjne leczenie operacyjne:
  • Operacje laparoskopowe w schorzeniach macicy i przydatków;
  • Operacje laparoskopowe endometriozy przestrzeni odbytniczo - pochwowej.
 • Patologia ciąży (padaczka, choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki);
 • Leczenie niepłodności.
Pracownie diagnostyczne:
 • Pracownia USG,
 • Poradnia konsultacyjna,
 • Pracownia USG diagnostyki prenatalnej.
Zakres badań diagnostycznych i operacyjnych:
 • Diagnostyka ultrasonograficzna - konsultacje, diagnostyka dopplerowska;
 • Diagnostyka cytologiczna szyjki macicy;
 • Laparoskopia diagnostyczna i operacyjna, histeroskopia;
 • Operacje drogą pochwową - pełen zakres;
 • operacje brzuszne - pełen zakres;
 • terapia endokrynologiczna;
 • operacje ginekologiczne u kobiet z chorobą zakrzepową;
 • kompleksowa diagnostyka i terapia onkologiczna, diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu.
W ramach kliniki funkcjonuje:
 • Oddział Patologii Ciąży, telefon: (22) 58-41-166
 • Oddział Położnictwa, telefon: (22) 58-41-137
 • Sala Porodowa, telefon: (22) 58-41-166
 • Oddział Ginekologii, telefon: (22) 58-41-163
 • Położnicza Izba Przyjęć, telefon: (22) 58-41-168
 • USG ginekologiczne - zapisy na badania w dni powszednie, telefon:(22) 58-41-138 w godz. 13:00-14:00.

Inne formy działalności:
 • Badania naukowe, (granty KBN i prace statutowe CMKP, Rządowy Program Poprawy Opieki Perinatalnej).

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


Oddział Kliniczny Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości

Kierownik
prof. CMKP dr hab. n.med. Marek Tałałaj
Sekretariat Kierownika:(22) 62-86-950, (22) 58-41-147
Zastępca Kierownika Oddziału
Kierownik Pododdziału Geriatrii
dr n. med. Agata Kusz-Rynkun
Kierownik ds. Pielęgniarek
mgr Jolanta Dawidczyk (urlop rodz.)
po. mgr Romana Wojska

telefon:(22) 58-41-118
Pielęgniarka Koordynująca
Halina Piotrowska
telefon:(22) 58-41-119

Kontakt
e-mail:kl.geriatrii@szpital-orlowskiego.pl

Oddział Kliniczny powstał w 2002 roku z połączenia Kliniki Medycyny Rodzinnej (którą do 2002 roku kierował prof.dr Andrzej Śliwowski) i Kliniki Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. dr hab. med. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej.

Oferta Kliniczna:
 • Diagnostyka i leczenie chorób z zakresu szeroko pojętej interny, a także kardiologii nieinwazyjnej.
 • Specjalistyczna diagnostyka chorób metabolicznych kości (w tym osteoporozy) oraz zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej.
 • Geriatria.
Pracownie Diagnostyczne:
 • Pracownia Echokardiografii;
 • Pracownia Prób Wysiłkowych;
 • Pracownia badań EKG z monitorowaniem Holterowskim;
 • Pracownia Bronchoskopii;
 • Pracownia Spirometrii;
 • Pracownia Densytometrii.
Inne formy działalności Szkolenie w postaci kursów dla lekarzy:
 • zakres podstawowy - specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, medycynie rodzinnej, ortopedii, geriatrii, onkologii klinicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii;
 • doskonalące - w ramach szkolenia ustawicznego;
 • szkolenia indywidualne z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chorób metabolicznych kości, geriatrii;
 • udział w pracach badawczych i naukowych w ramach programów statutowych, własnych CMKP.

Oddział Kliniczny Neonatologii

Kierownik Kliniki
Prof. CMKP dr hab. med. Maria Wilińska
Kierownik ds. Pielęgniarek i Położnych
mgr Elżbieta Baranowska

Kontakt
e-mail:kl.neonatologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-170, (22) 58-41-173
telefon/faks:(22) 62-50-712

informator ODDZIAŁU KLINICZNEGO NEONATOLOGII.pdf

Oddział noworodków zdrowych

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia opieka nad noworodkami zdrowymi zorganizowana jest w systemie roomin-in. Oznacza to, że dziecko od urodzenia pozostaje z matką na wspólnej sali. Wysoko wykwalifikowany personel oddziału noworodkowego i położniczego otacza matkę i dziecko troskliwą opieką. Wdrażamy procedury opieki nad matką karmiącą, zgodne z promocją karmienia naturalnego. Codzienne badania lekarskie, stały nadzór pielęgniarki i położnej, porada certyfikowanego konsultanta i doradcy laktacyjnego czynią pobyt w Klinice bezpiecznym i przyjemnym.

Oddział Patologii Noworodka

Niestety nie wszystkie noworodki rodzą się zdrowe. Część z nich wymaga obserwacji, diagnostyki, a nawet leczenia. Dla tej grupy naszych pacjentów przystosowaliśmy część kliniki, w której stosuje się bezpośredni nadzór nad stanem zdrowia dzieci. Nowoczesne, profesjonalne inkubatory, systemy monitorujące, wysokie i stale aktualizowane umiejętności lekarzy i pielęgniarek, możliwość szerokiej diagnostyki i wielokierunkowego leczenia, postępowanie według obowiązujących światowych standardów – służą noworodkom z zaburzeniem stanu zdrowia.

Intensywna Terapia Noworodka

Profesjonalnie zorganizowany i wyposażony w najbardziej nowoczesny sprzęt do ratowania życia noworodkom wszystkich kategorii ryzyka zapewnia możliwość leczenia ciężkich zespołów niewydolności oddychania różnej etiologii, począwszy od kontrolowanej tlenoterapii biernej i nieinwazyjnego wspomagania wentylacji, poprzez różne formy oddechu zastępczego z możliwością synchronizacji z oddechem pacjenta, po wentylację mechaniczną z użyciem tlenku azotu (NO) i oscylacyjną (HFOV).

Piękna i niepowtarzalna karta historii Kliniki związana jest z osobą Pani prof. Danuty Łozińskiej i jej badaniami nad konfliktem serologicznym. Zespół położniczy i neonatologiczny kultywuje tę tradycję, rozwijając diagnostykę prenatalną oraz leczenie w okresie płodowym i po urodzeniu.

Specyfiką Kliniki jest ponadto hospitalizacja noworodków z wykrytymi prenatalnie wadami wrodzonymi. Dzieciom tym zapewniamy profesjonalną pierwszą pomoc i przekazanie do właściwych ośrodków dalszego leczenia.

Klinika współpracuje z zespołem konsultantów z dziedziny kardiologii, okulistyki, radiologii, ultrasonografii, rehabilitacji, chirurgii.

Zespół lekarzy jest zaangażowany w prowadzenie programów naukowych skupionych głównie wokół tematyki diagnostyki, monitorowania i leczenia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała.

Bank Mleka Kobiecego

W marcu 2012 roku otwarto przy Klinice Neonatologii pierwszy w Polsce bank mleka kobiecego. Dzięki temu każdy noworodek, który przejściowo nie może być karmiony mlekiem własnej matki, ma szansę być karmiony mlekiem kobiecym.

Mleko ludzkie posiada niezastąpione unikalne właściwości odżywcze, immunologiczne, troficzne oraz stymulujące wzrastanie i rozwój dziecka. Korzyści karmienia mlekiem kobiecym są widoczne przede wszystkim w okresie noworodkowym, ale rozciągają się też na całe życie człowieka. Klinika prowadzi badania naukowe nad dalszymi korzyściami wyłącznego karmienia naturalnego.

Mleko pozyskiwane jest od zdrowych i prowadzących właściwy tryb życia Honorowych Dawczyń. Jest ono w standaryzowanych warunkach pobierane, przechowywane, przetwarzane oraz podawane potrzebującym pacjentom. Grupą noworodków najbardziej potrzebującą, są ciężko chore noworodki na intensywnej terapii. W związku z niezwykle przyjaznym przyjęciem idei banku mleka zarówno przez Dawczynie, jak i Pacjentów Szpitala, wszystkie noworodki potrzebujące dokarmiania, po wyrażeniu takiego życzenia przez Rodzica, są beneficjentami tego pokarmu.


Szkoła dla Rodziców "Nasze spotkania"

W listopadzie 2016r. rozpoczynamy w Naszym Szpitalu spotkania Zespołu Kliniki Neonatologii z Rodzicami noworodków urodzonych przedwcześnie. Serdecznie zapraszamy na nie Rodziców Naszych Pacjentów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 listopada 2016r. o godz.13 w Pokoju Laktacyjnym (na parterze, obok Poradni Neonatologicznej). Godzinne spotkania będą powtarzane cyklicznie w każdą środę.

Celem zajęć jest zapoznanie Rodziców z problemami dotyczącymi zdrowia noworodków urodzonych przedwcześnie, pobytu Dzieci i Rodziców w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz dalszej opieki nad ich Dzieckiem po wypisie ze Szpitala.


Plan zajęć Szkoły dla Rodziców

Aktualności

Szkolenie na Ukrainie
Na zdjęciu (od lewej): Bjoern Martinoff, Dyrektor CMCF
dr hab. Maria Wilińska, Kierownik Kliniki Neonatologii CMKP
dr n. med. Julita Grot, Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka IP CZD w Warszawie
dr n. med. Krystyna Bober, Ordynator Oddzialu Neonatologicznego Szpitala Miedzyleskiego
prof. dr hab. Maria Katarzyna Borszewska Kornacka, koordynator naukowy CMCF ds szkoleń na Ukrainie
Jolanta Martinoff, V-ce Dyrektor CMCF
dr n. med. Łukasz Karpiński, Klinika Neonatologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

                   W dniach 22-24 września grupa lekarzy z kilku polskich oddziałów intensywnej terapii noworodka przeprowadzała szkolenia lekarzy w największych centrach perinatologicznych na Ukrainie - w Żytomierzu i w Kijowie. Naszą Klinikę Neonatologii CMKP reprezentowała  dr hab. Maria Wilińska.

                Te cykliczne szkolenia są inicjatywą Children's Medical Care Foundation (CMCF) - organizacji z USA, która od wielu lat pośredniczy w  szkoleniach i stażach lekarzy neonatologów z Europy Wschodniej w czołowych światowych centrach neonatologicznych. Między innymi przy wsparciu tej Fundacji dr hab. Maria Wilińska odbywała w roku 2018 staż kliniczny w SickKids Hospital w Toronto w Kanadzie.

                Szkolenia na Ukrainie były bardzo intensywne, trwały od godziny 8.00 do 19.00 każdego dnia. Odbywały się  wykłady i zajęcia warsztatowe na terenie Klinik, przy pacjentach i w salach treningowych. Przekonaliśmy się, że potrzeba szkoleń personelu medycznego jest na Ukrainie ogromna. Lekarze borykają się z wielkimi problemami niedostatku sprzętu i możliwości diagnostycznych. Jednakże, są bardzo otwarci na podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności. Oczekują też wielkich zmian w systemie ochrony zdrowia w swoim kraju. 

                 CMCF deklaruje dalsze zaangażowanie  w organizację takich szkoleń na Ukrainie, a cała nasza lekarska grupa wyraziła gotowość dalszej aktywności w tym zakresie.


Letnia szkoła wentylacji

W roku 2019 rozpoczęliśmy cykl wakacyjnych spotkań z wentylacją mechaniczną pod nazwą „Letnia szkoła wentylacji”. Skorzystaliśmy z obecności w Polsce prof. Jaquesa Belika z SickKids Hospital w Toronto. Była to kontynuacja warsztatów, które rozpoczęły się w Augustowie, podczas naszej konferencji Wiosenne Spotkania Neonatologiczne. Zainteresowanie, które tam wzbudził warsztat, zachęciło nas do kontynuacji tematu. Więcej o tym na stronie głównej szpitala.

Szpital im. prof. W. Orłowskiego CMKP jest nową siedzibą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią został powołany w roku 1992 przez Ministerstwo Zdrowia, WHO i UNICEF w Polsce, w celu popularyzacji karmienia naturalnego poprzez wdrażanie Inicjatywy WHO „10 Kroków do udanego karmienia piersią”. Jego nową przewodniczącą została prof. Maria Wilińska, kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii. W dniu 11 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Komitetu w nowej kadencji i nowej siedzibie. Uczestnikami spotkania były Osoby reprezentujące środowiska decydujące o kierunkach edukacji zdrowotnej w Polsce, zarządzające polityką karmienia, przedstawiciele stowarzyszeń sprzyjających karmieniu piersią, a także przyjaciele idei karmienia piersią. Spotkanie Komitetu zaszczycił swoją obecnością p. Zbigniew J. Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Tematyka spotkania dotyczyła wpływu karmienia piersią na zdrowie i rozwój dziecka, a także odnośnych rekomendacji WHO. Poruszono również temat tak istotny i wrażliwy z punktu widzenia potrzeb matek karmiących, jak miejsca przyjazne karmieniu piersią w przestrzeni publicznej. Więcej o tym spotkaniu na stronie głównej szpitala.


 
Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Ubiegłoroczna, cykliczna konferencja neonatologiczna, zorganizowana w dniach 19-20 kwietnia 2018 w Augustowie, zgromadziła ponad 140 lekarzy z całego kraju. Przez dwa dni, podczas warsztatów i wykładów, omawialiśmy wiele ważnych, trudnych i kontrowersyjnych tematów naszej codziennej pracy. Dzięki dużej różnorodności poruszanych zagadnień, dyskusje, spotkania i wymiana wiedzy były bardzo ożywione. Przebieg ubiegłorocznej konferencji wskazuje, że wśród tematów wykładowych powinny też znaleźć się sprawy przepisów prawa, warsztaty ultrasonograficzne i zagadnienia z kręgu intensywnej terapii noworodka. A teraz krótko o Wiosennych Spotkaniach Neonatologicznych 2019. 


Wiosenne Spotkania Neonatologiczne 2019

Jak co roku wiosną, w dniach 25-26 kwietnia br. zorganizowaliśmy Wiosenne Spotkania Neonatologiczne. Kontynuując zamiłowanie do pięknej Doliny Augustowskiej zorganizowaliśmy je ponownie w Augustowie, w Ośrodku „Warszawa”.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Ryszard Gellert objął Spotkania Patronatem Honorowym oraz wygłosił porywający wykład inauguracyjny. SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP był partnerem tej konferencji. Wśród wykładowców znalazło się wielu prominentnych polskich naukowców neonatologów, w tym nadal patronująca tej grupie prof. Elżbieta Gajewska oraz Gość Specjalny, prof. Jaques Belik z Toronto (The Hospital for Sick Children).

Tematem przewodnim WSN 2019 była poprawa jakości pracy w neonatologii. Poruszane zagadnienia objęły organizację pracy oddziału neonatologicznego z punktu widzenia dyrektora szpitala, czego dotyczyło wystąpienie dr Dariusza Hajdukiewicza, dyrektora naszego Szpitala oraz z perspektywy Narodowego Funduszu Zdrowia. O tym mówił Jan Czeczot, były dyrektor Szpitala, obecnie Kierownik Sekcji Jakości Świadczeń w centrali NFZ.

Poruszaliśmy tematy z zakresu zaburzeń stanu zdrowia kobiet w ciąży i ich wpływu na stan płodu i noworodka. Poszerzaliśmy wiedzę na temat sprzętu w terapii oddechowej i monitorowaniu noworodka. Dużo uwagi poświęciliśmy czynnikom ryzyka występowania zakażeń szpitalnych i metodom ich redukcji. Prawidłowe leczenie i optymalne żywienie noworodka od pierwszych chwil życia także znalazło poczesne miejsce w programie konferencji. Zaproszeni Wykładowcy zaprezentowali także doniesienia z największych światowych zjazdów neonatologicznych. Po raz kolejny specjalną sesję i warsztat poświęciliśmy aspektom prawnym naszej pracy. Zaprosiliśmy prawnika zaangażowanego w edukację i obronę lekarzy w procesach sądowych.

Szeroka propozycja konferencji dotyczyła też oferty warsztatowej. Unikatowy warsztat prowadzony przez prof. Jaquesa Belika dotyczył wentylacji mechanicznej. Inne warsztaty dotyczyły szczepień ochronnych, terapii oddechowej, diagnostyki usg noworodków. Nowym warsztatem był oparty na najnowszych wytycznych WHO temat „Jak zostać Szpitalem Przyjaznym Dziecku w XXI wieku?

Konferencja zgromadziła lekarzy z całej Polski. Przez dwa dni, podczas warsztatów i wykładów, omawialiśmy wiele ważnych, trudnych i kontrowersyjnych tematów naszej codziennej pracy. Dzięki dużej różnorodności poruszanych zagadnień, dyskusje, spotkania i wymiana wiedzy były bardzo ożywione. Każdy lekarz, pracujący na różnych poziomach opieki nad noworodkiem mógł znaleźć dla siebie interesujący temat.

Tradycyjna u neonatologów w Polsce otwartość na wiedzę i nowe doświadczenia w połączeniu z wrażliwością na piękno przyrody i serdecznością w kontaktach towarzyskich złożyła się na wysoką ocenę konferencji przez jej uczestników. Więcej informacji na stronie: http://wsn.com.pl/


Galeria zdjęć
Wiosenne Spotkania Neonatologiczne 2017

       W dniach 20-21 kwietnia, jak co roku, odbyły się organizowane przez naszą Klinikę Wiosenne Spotkania Neonatologiczne. Przez wiele lat były one organizowane na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w Goniądzu. W roku 2017, kontynuując zamiłowanie do pięknej natury, zaprosiliśmy polskich neonatologów do Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie" do Hotelu „Warszawa” w Augustowie.
      Program naukowy konferencji obejmował wykłady o zróżnicowanej tematyce aktualnych trendów w światowej neonatologii (prof. Ewa Helwich, ze zjazdu Hot Topics in Neonatology w Waszygtonie), wpływu znieczulenia na stan płodu i noworodka (prof. Andrzej Piotrowski), roli i pozycji ojca na sali porodowej (prof. Grzegorz Jakiel). Wiele uwagi poświęciliśmy problemom żywienia i karmienia wcześniaków (prof. Iwona Maroszyńska, prof. Barbara Kowalewska Kantecka, prof. Marek Szczepański). Z wielkim zainteresowaniem spotkała się sesja z zakresu intensywnej terapii noworodka, w której wykłady wygłosili prof. Janusz Swietliński (postępowanie z noworodkiem po PPROM), dr med. Wojciech Walas (trudna intubacja), prof. Jerzy Szczapa (nowy tryb nieinwazyjnego wsparcia oddechowego HFNC) oraz dr med. Maria Wilińska (czynniki ryzyka niepowodzenia nCPAP i wyniki leczenia wcześniaków w OION w zależności od typu wsparcia oddechowego). Konferencję zakończyła sesja o szczepieniach ochronnych, w tym kobiet ciężarnych (dr med. Ewa Idziakowska), problemie krztuśca oraz czynnikach ryzyka wystąpienia NOP u wcześniaków. Konferencja była okazją do zaprezentowania wyników niektórych projektów naukowych realizowanych przez nasz zespół (lek. Magdalena Zarlenga, lek. Maria Kostro, lek. Małgorzata Warakomska).
      Z wielkim powodzeniem przeprowadziliśmy cykl warsztatów – resuscytacji, opieki neurorozwojowej, organizacji oddziału intensywnej terapii przyjaznego dziecku, matce i ojcu, ponadto wyboru optymalnego wsparcia oddechowego u noworodków z RDS, optymalizacji podaży surfaktantu (met. INSURE i LISA) oraz z zakresu szczepień ochronnych wcześniaków w oddziale opieki ciągłej.
      Konferencja zgromadziła rekordową liczbę 160 uczestników. Była okazją do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i koleżeńskiej integracji w otoczeniu wspaniałej wiosennej przyrody, w przededniu wakacyjnych wojaży w tym urokliwym regionie Polski. Załączamy wybrane zdjęcia fotograficzne konferencji. Cały program naukowy zawarty jest na stronie: www.biebrzanskie-spotkania.pl

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne 2017
Aktywność naukowa

W dniach 3-5.10.2018 r. w Bukareszcie odbył się Międzynarodowy Kongres Towarzystw Neonatologicznego i Perinatologicznego. Kongres był platformą wiedzy i wymiany doświadczeń lekarzy tych specjalności z całej Europy. 
Aktywność naukową naszej Kliniki przedstawialiśmy w sesji posterowej w dwóch tematach: Characteristics of newborns fed exclusively with their mother's own milk: an observational study in the NICU" oraz Determinants of neonatal vitamin D status in preterm infants at birth; cross-sectional study. Klinikę reprezentowały dr hab. Maria Wilińska i lek. Justyna Witek. Kongres odbywał się w budynku Parlamentu, największym po Pentagonie budynku administracji państwowej na świecie. 


Galeria zdjęć z wydarzenia
Obchody Międzynarodowego Dnia Wcześniaka 2018

W dniu 17 listopada rokrocznie świętujemy Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji na całym świecie odbywa się wiele spotkań, dyskusji, imprez, a nawet konferencji poświęconych tej najbardziej wrażliwej populacji ludzkości. W naszej Klinice Neonatologii rodzi się rocznie ok. 2000 noworodków. Z tej grupy niemal co piąte dziecko jest przedwcześnie urodzone. Najbardziej niedojrzałe i najbardziej chore trafiają do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka. Po wielu tygodniach, a nawet miesiącach walki zespołu Kliniki Neonatologii oraz rodziców o przetrwanie i jakość życia, noworodki te opuszczają Klinikę. Nie oznacza to jednak zerwania kontaktów, bo spotkania, odwiedziny i wizyty odbywają się nadal.

Międzynarodowy Dzień Wcześniaka jest wspaniałą okazją do podziwiania dzieci i ich rodziców, obserwowania, jak wspaniale sobie radzą w życiu, w dalszej trudnej drodze stabilizacji. W tym dniu gościliśmy w Klinice Neonatologii wielu rodziców i ich dzieci. Było bardzo wzruszająco i radośnie. Mieliśmy okazję podziwiać wspaniale rozwijające się dzieci i obserwować radość ich opiekunów. Dziękujemy za te piękne wzruszające chwile, gratulujemy naszym "absolwentom" i dalej trzymamy kciuki za fantastyczny rozwój w przyszłości. To spotkanie było dla nas ważne także i z tego powodu, że widzimy sens naszej pracy i jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do jej kontynuacji.


Galeria zdjęć z wydarzenia

Światowy Dzień Wcześniaka 2017

W dniu 17 listopada 2016r., już tradycyjnie, z okazji Światowego Dnia Wcześniaka gościliśmy w naszej Klinice byłych Pacjentów wraz z Rodzicami. Bardzo wszystkim dziękujemy za przybycie! To dla nas niesamowicie ważne i miłe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zdjęcia Światowy Dzień Wcześniaka 2017

Światowy Dzień Wcześniaka 2016

W dniu 17 listopada 2016r., z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, mieliśmy przyjemność gościć w naszej Klinice naszych byłych Pacjentów z Rodzicami. Bardzo dziękujemy za przybycie, takie spotkania są dla nas bardzo cenne. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Zdjęcia Światowy Dzień Wcześniaka 2016

Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii

Kierownik ds. Pielęgniarek
mgr Elżbieta Skanderowicz
telefon:  (22) 58-41-129
Kierownik Oddziału
prof. dr hab. n.med. Urszula Fiszer

Kontakt                                                                         

e-mail:kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-94-349, (22) 58-41-128

Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii CMKP udziela świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych:
 • Diagnostyka i leczenie:
  • chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (Oddział Udarowy - w tym Sala intensywnego nadzoru udaru mózgu - 4 łóżka) prowadzone jest leczenie trombolityczne we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego;
  • padaczki, a szczególnie padaczki lekoopornej i padaczki u kobiet ciężarnych;
  • chorób układu pozapiramidowego;
  • chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.
 • Pracownie diagnostyczne
  • Pracownia EEG,
  • Pracownia Wideometrii,
  • Gabinet Badań Diagnostycznych Układu Krążenia.
 • Poradnie Przykliniczne Konsultacyjne
  • Poradnia Konsultacyjna Przeciwpadaczkowa,
  • Poradnia dla Kobiet Ciężarnych z Padaczką,
  • Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego,
  • Poradnia Neurologiczna (w tym leczenia stwardnienia rozsianego).
 • Inne formy działalności
  • Realizacja prac badawczych w ramach programów własnych i statutowych CMKP i MNiSW.
  • Prowadzenie badań klinicznych nowych leków.
  • Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii.
  • Indywidualne szkolenia z zakresu neurologii dla innych specjalności lekarskich, m.in. medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, psychiatria.

Plan pracy lekarzy w Poradni Konsultacyjnej Neurologii i Epileptologii


Oddział Kliniczny Okulistyki

Ordynator
Prof. dr hab. n.med. Iwona Grabska-Liberek
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki
Kierownik ds. Pielęgniarek
Beata Zakrzewska
 
Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego
Eliza Pieczka

Kontakt

e-mail:kl.okulistyki@szpital-orlowskiego.pl
telefon/faks:(22) 58-41-185

Główne kierunki działalności Kliniki:
 • Pełna diagnostyka i leczenie operacyjne jaskry.
 • Pełna diagnostyka i leczenie operacyjne zaćmy.
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki.
 • Retinopatia cukrzycowa, diagnostyka i leczenie laserowe.
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń naczyniowych w oku.
Pracownie diagnostyczne:
 • Pracownia laserowej diagnostyki jaskry (badania OCT, RTA),
 • Pracownia perymetrii komputerowej (OCTOPUS, MEDMONT),
 • Pracownia angiografii fluoresceinowej i indocjaninowej (HRA),
 • Pracownia terapii laserowej (lasery do przedniego i tylnego odcinka oka - Nd.YAG, Argon),
 • Pracownia USG oka.
Zakres badań diagnostycznych:
 • rutynowe badania diagnostyczne;
 • badanie pola widzenia metodą tradycyjną i komputerową;
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną i bezdotykową (PASCAL);
 • laserowa tomografia oka;
 • optyczna koherentna tomografia;
 • laserowa ocena grubości siatkówki (RTA);
 • badanie obwodu siatkówki metodą bezpośrednią i pośrednią;
 • gonioskopia;
 • ultrabiomikroskopia przedniego odcinka (UBM);
 • ultrosonografia gałki ocznej (USG) w tym także metodą immersyjną;
 • zdjęcia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
Leczenie operacyjne i laserowe - najnowsze metody:
 • operacje zaćmy metodą facoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej;
 • operacje trójproceduralne (zaćma, wszczep sztucznej soczewki, operacja przeciwjaskrowa);
 • operacje przeciwjaskrowe;
 • operacje odwarstwienia siatkówki, witrektomia;
 • operacje plastyczne powiek (odwinięcie, podwinięcie, kępki żółte, nowotwory);
 • zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka (skrzydliki, brodawczaki, gradówki, podwinięcia powiek);
 • iniekcje doszklistkowe z antyVEGF;
 • ambulatoryjne leczenie jaskry przy pomocy Nd:YAG, retinopatii cukrzycowej przy pomocy lasera argonowego, kapsulotomia laserowa (Nd:YAG), terapia fotodynamiczna (PDT) w degeneracjach plamki żółtej.
Poradnie Specjalistyczne:
 • Poradnia Konsultacyjna - pełna diagnostyka i leczenie schorzeń narządu wzroku;
 • Poradnia Jaskrowa;
 • Poradnia Retinopatii Cukrzycowej;
 • Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki;
 • Poradnia Leczenia Schorzeń Plamki Żółtej.

Zapisy do Poradni Plamki Żółtej, Schorzeń Siatkówki
telefon(22) 58-41-185 poniedziałki i piątki w godz. 12:00-14:00.

UWAGA! Od 1 stycznia 2015 roku do okulisty wymagane jest skierowanie!
Inne formy działalności:
 • Kształcenie podyplomowe lekarzy jako Klinika CMKP, lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalizujących się.
 • Badania naukowe (granty KBN i prace statutowe CMKP).
 • Udział w sympozjach naukowych w kraju i za granicą.
 • Publikacje prac naukowych w renomowanych czasopismach.
Operacja zaćmy - informacja dla pacjenta

Operacja, na którą Pan/Pani zgłasza się do Kliniki Okulistyki CMKP, polega na usunięciu z oka zmętniałej soczewki, a następnie wstawieniu w jej miejsce implantu soczewki sztucznej.

Po operacji, pacjenci na ogół wypisywani są do domu jeszcze tego samego dnia wieczorem, a w szczególnych przypadkach – w dniu następnym. Decyzja o terminie wypisu należy do lekarza dyżurnego Kliniki.

Po operacji pacjent przychodzi na kontrolę do Punktu Konsultacyjnego Kliniki gabinet nr 8 w Przychodni, blok C) – termin i godzina wizyty uwidocznione są na karcie wypisowej, podobnie, jak dawkowanie przepisanych leków. Proszę przestrzegać zaleconej częstotliwości ich przyjmowania.

W okresie miesiąca po operacji należy unikać wysiłku fizycznego, dźwigania przedmiotów o wadze powyżej 1kg i czynności wykonywanych z pochylaniem głowy do dołu. Nie wolno trzeć operowanego oka oraz spać na tym boku.

Plan pracy lekarzy w Poradni Okulistyczej


Oddział Kliniczny Urologii

Kierownik Oddziału
Prof. CMKP dr  hab. n.med. Jakub Dobruch
Zastępca Kierownika
dr n. med. Maciej Zbrzeźniak
Kierownik ds. Pielęgniarek
Małgorzata Kopeć

Kontakt
e-mail:kl.urologii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 62-17-178, (22) 58-41-142

Personel lekarski:
dr n.med. Tomasz Bużański, specjalista urolog
dr n.med. Maciej Zbrzeźniak, specjalista urolog, FEBU
dr n. med. Michał Skrzypczyk, specjalista urolog, FEBU
dr n. med. Andrzej Lewicki, specjalista urolog, FEBU
dr Sebastian Piotrowicz, specjalista urolog, FEBU
dr Maciej Oszczudłowski, specjalista urolog, FEBU
dr Jacek Kuczera, specjalista urolog

oraz lekarze rezydenci:
dr Mieszko Kozikowski
dr Mateusz Mokrzyś
dr Damian Sujecki
dr Konrad Bilski
dr Marta Drążkiewicz
dr Rafał Osiecki


Podstawowe kierunki działalności:
 1. Urologia Onkologiczna ze szczególnym uwzględnieniem:

  • rozpoznawania nowotworów gruczołu krokowego (biopsje fuzyjne stercza uwzględniające wynik obrazowania rezonansem magnetycznym) pęcherza moczowego, nerki (przezskórne biopsje guzów nerki i jądra oraz
  • małoinwazyjnych form leczenia chorych na wymienione nowotwory – zabiegi endoskopowe, w tym przezcewkowe oraz retroperitoneoskopowe i laparoskopowe, m.in. laparoskopowa cystektomia radykalna, endoskopowa prostatektomia radykalna oraz nefrektomie całkowite i częściowe (NSS).
 2. Urologia rekonstrukcyjna. W Klinice Urologii wykonuje się rozmaite operacje przywracające prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Na szczególną uwagę zasługują rekonstrukcje cewki moczowej, w tym rekonstrukcje z użyciem błony śluzowej policzka, naprawy uszkodzeń moczowodów i przetok moczowych w technice małoinwazyjnej, zwykle laparoskopowo.
 3. Urologia czynnościowa. Zasadniczą część tej domeny stanowią operacje związane z nietrzymaniem moczu, zarówno u kobiet (wszczepienie taśm podwieszjących cewkę moczową), jak i u mężczyzn (wszczepianie taśm, bądź sztucznego zwieracza cewki moczowej). U wybranych chorych dotkniętych nadaktywnością pęcherza moczowego podawana jest toksyna botulinowa, Jej alternatywą będzie w nieodległym czasie neuromodulacja nerwów krzyżowych.
 4. Leczenie chorych na kamicę moczową, głównie z wykorzystaniem technik przezcewkowych (URS, RIRS) bądź przezskórnych (PCNL).
 5. Leczenie operacyjne chorych na łagodny rozrost stercza, ze szczególnym uwzględnieniem przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP) i adenomektomii endoskopowej.

Punkt Konsultacyjny

Chorzy ze skierowaniem do szpitala na planowe leczenie operacyjne są konsultowani w gabinecie nr 25 poradni, w czwartek w godzinach 12:00-13:00.

Poradnia Urologiczna

Zapisy na konsultacje urologiczne przyjmowane są w rejestracji poradni po przedstawieniu skierowania od lekarza POZ/rodzinnego. Zapisy na cystoskopie, biopsje gruczołu krokowego, badanie urodynamiczne, przyjmowane są w rejestracji poradni po przedstawieniu skierowania od lekarza urologa.

Plan pracy lekarzy w Poradni Urologii


Oddział Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego

Kierownik
Prof. CMKP dr hab. n.med. Jacek Sobocki
Zastępca Kierownika
lek. med. Mohammad Omidi
Kierownik ds. Pielęgniarek
Maria Plewka
Kierownik Poradni Żywienia
dr n. o zdr. Krystyna Majewska

Kontakt
e-mail: kl.chir.zywienia@szpital-orlowskiego.pl
telefon: (22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320


 

Karta zgłoszenia chorego

( w celu wpisania danych do dokumentu PDF można posłużyć się jednym z darmowych narzędzi: Foxit Reader lub PDF-XChange Viewer )Oddział Kliniczny zapewnia kompleksowe leczenie chorych z niewydolnością przewodu pokarmowego oraz zajmuje się poradnictwem dla chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo w warunkach domowych.

W Oddziale prowadzone jest kompleksowe leczenie żywieniowe, metaboliczne i operacyjne chorych:
 • z zespołem krótkiego jelita;
 • z zespołem wielopoziomowej niedrożności podlegającej leczeniu operacyjnemu;
 • z innymi powikłaniami pooperacyjnymi;
 • z zaburzeniami wchłaniania;
 • z zespołem krańcowego wyniszczenia;
 • zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej.

W ramach Oddziału funkcjonuje Poradnia dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w warunkach domowych. W Poradni odbywa się kwalifikacja pacjentów do żywienia dojelitowego w warunkach domowych od poniedziałku do piątku. Szkolenia pacjentów i ich rodzin, oraz badania kontrolne związane z prowadzeniem żywienia pozajelitowego i dojelitowego odbywają się 7 dni w tygodniu. Poradnia zapewnia kompleksową opiekę w zakresie żywienia pozajelitowego i dojelitowego.


Zakład Chirurgii Plastycznej Endoskpowej

Kierownik
Prof. CMKP dr hab. n.med. Bartłomiej Noszczyk
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Krystyna Lach

Kontakt
e-mail:endoskopia@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-346

Zakład zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii medycznych w chirurgii plastycznej. Nasze zainteresowania dotyczą zwłaszcza technik minimalnie inwazyjnych. Ich stosowanie w chirurgii wiąże się zazwyczaj nie tylko z korzystnym wynikiem, ale i szybszym powrotem do zdrowia.
Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej wykonywanych plastycznych operacji endoskopowych.

Podstawowe kierunki działalności:
 • Zespół kanału nadgarstka;
 • Zespół rowka nerwu łokciowego;
 • Zespół kanału Guyona;
 • Plastyka korekcyjna nosa;
 • Plastyka korekcyjna przegrody;
 • Profilaktyka znamion barwnikowych.

Plan pracy lekarzy w Poradni Chirurgii Plastycznej (ZAKŁADU CHIRURGII PLASTYCZNEJ ENDOSKOPOWEJ)


Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego

Kierownik Zakładu
lek.med. Hubert Cabaj
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Magdalena Bałecka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Kontakt
e-mail:zakladendoskopii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-241

Wszystkie zabiegi wykonujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Warunkiem wykonywania badań w naszym zakładzie jest posiadanie właściwego skierowania!
Warunkiem wykonania kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym jest skierowanie do szpitala do Kliniki Chirurgii Ogólnej - Zakład Endoskopii.


 Sekretariat czynny pon-pt w godzinach 7.40-15.00.


UWAGA!

W dniach 4, 11 oraz 18 października 2019 roku Sekretariat będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.Telefoniczne zapisy na badania endoskopowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30.

Zapisy  na badania i zabiegi endoskopowe oraz wydawanie wyników badań histopatologicznych odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Wydawanie skierowań na badania przed zabiegami: pon-pt. w godzinach 8.00-10.00.


Pacjenci z wyznaczonym terminem badania na dzień bieżący przyjmowani będą w pierwszej kolejności.Zakres działalności:
 • gastroskopia;
 • kolonoskopia w znieczuleniu - bez dodatkowej opłaty za znieczulenie;
 • rozszerzanie przełyku;
 • polipektomia żołądka i jelita grubego;
 • PEG - przezskórna endoskopowa gastrostomia.

Pliki do pobrania:
ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE
ŚWIADOMA ZGODA NA GASTROSKOPIĘ
ŚWIADOMA ZGODA NA KOLONOSKOPIĘ
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII


Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji

Kierownik
lek. med. Katarzyna Paczek

Kontakt
e-mail:zakl.fizykoterapii@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-193

Zakład prowadzi działalność w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (zespoły bólowe, choroby zwyrodnieniowe, przebyte urazy i złamania), schorzeniami neurologicznymi (przebyte udary, niedowłady i porażenia nerwów obwodowych, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), po leczeniu operacyjnym (zespoły cieśni nadgarstka, zespoły nerwu łokciowego, stany po endoprotezoplastyce stawów, stany po artroskopii i inne.

Doświadczeni oferują wysoki poziom i pełny zakres usług.W ramach Zakładu Fizykoterapii i Rehabilitacji realizowane są bezpłatne świadczenia zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj.:
 • konsultacje lekarskie lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej – skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna),
 • świadczenia rehabilitacyjne realizowane w Ośrodku/Oddziale Rehabilitacji Dziennej – skierowanie do Ośrodka/Oddziału rehabilitacji Dziennej.
Nie realizujemy bezpłatnie zabiegów zleconych na skierowaniach na ambulatoryjne zabiegi fizykoterapeutyczne ze względu na brak takiego kontraktu i finansowania przez NFZ.

Istnieje możliwość korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych odpłatnych takich jak: pole magnetyczne wysokiej i niskiej częstotliwości, laseroterapia, krioterapia, terapia prądami diadynamicznymi, TENS, interferencyjnymi i innymi, ultradźwięki i inne. Ceny konkurencyjne – koszt 1 zabiegu w promocji ok. 12 zł.

Zapisy na konsultacje w Poradni Rehabilitacyjnej, jak również zabiegi odpłatne pod numerem telefonu (22) 58 41 193 w godzinach od 8.00 do 15.00, w środy od 10.30 do 17.30.

CENNIK ZABIEGÓW (pdf)

Zakład Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii

Kierownik
dr n.med. Christian Imieliński

Kontakt
e-mail: poradnia.nerwic@szpital-orlowskiego.pl

telefon: (22) 58-41-335

 Na terenie Zakładu funkcjonuje:
 • Poradnia Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Do Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Więzi Międzyludzkich przyjmujemy wyłącznie osoby pełnoletnie.

Do psychologa oraz do lekarza seksuologa wymagane jest skierowanie.

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzimy konsultacje psychiatryczne oraz psychologiczne dla osób doświadczających zaburzeń i problemów emocjonalnych. Przyjmujemy osoby cierpiące na:
 • zaburzenia lękowe – fobie, stany lęku, niepokoju, ataki paniki;
 • nerwice;
 • zaburzenia nastroju – depresje, stany przygnębienia i nadmiernego smutku, utrata energii, spadek koncentracji i uwagi; niskie poczucie własnej wartości i mała wiara w siebie, nadmierne poczucie winy;
 • zaburzenia adaptacyjne – dezadaptacyjna reakcja na nagły lub przewlekły stres; trudności w funkcjonowaniu społecznym, trudności związane z rozwodem, śmiercią bliskiej osoby;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zaburzenia więzi partnerskich i/lub rodzinnych oraz trudności w relacjach z bliskimi ludźmi;
 • zaburzenia współżycia seksualnego.

Zapraszamy osoby cierpiące na trudności w funkcjonowaniu osobistym, partnerskim, rodzinnym i zawodowym. Pacjenci są kwalifikowani na psychoterapię indywidualną po odbyciu konsultacji psychologicznej.

W Poradni Seksuologicznej i Patologii Więzi Międzyludzkich prowadzimy diagnostykę i leczenie wszelkich zaburzeń seksuologicznych. Lekarze seksuolodzy oferują pomoc osobom cierpiącym na:
 • dysfunkcje seksualne – brak lub utrata potrzeb seksualnych, awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej, zaburzenia orgazmu, przedwczesny wytrysk;
 • zaburzenia erekcji;
 • zaburzenia identyfikacji płciowej;
 • zaburzenia preferencji seksualnych.

(22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320
(22) 62-27-618, (22) 58-41-177, (22) 58-41-320
Powered by